Университетска библиотекa

Шуменски университет

История

Библиотеката на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е от университетски тип със специализирана научна и учебна литература от областта на природо-математическите, хуманитарните и обществените науки. Тя е звено в университетската структура с учебни, научни, информационни и културно-просветни функции и осигурява библиотечно-информационното обслужване на учебния процес, научните изследвания и културната дейност в Университета.

cheap jerseys
cheap nfl jerseys
cheap nfl jerseys
cheap jerseys china
cheap nfl jerseys

 

Библиотеката е създадена на базата на библиотеката на Полувисшия институт за начални учители “Д-р П. Берон” и на Факултета – филиал на Софийския университет в Шумен, от които наследява книжен фонд 3 500 тома.

 

Библиотечният фонд е съставен от книги, периодични издания и електронни носители на информация. Книжният фонд е над 230 212 тома библиотечни единици, а ежегодно се получават около 170 заглавия периодика по абонамент.

 

Университетската библиотека е една динамично функционираща система, чиито основни структурни компоненти са:

 

  1. Централна университетска библиотека, разположена в Учебен корпус № 3 на Университета;
  2. Филиална чуждоезикова библиотека, обслужваща основно чуждоезиковите катедри към Факултета по хуманитарни науки (Учебен корпус № 2);
  3. Филиална библиотека към Педагогическия факултет (Учебен корпус № 2);
  4. Библиотека на ДИПКУ „Д-р П. Берон“, гр. Варна;
  5. Библиотека на Колеж – гр. Добрич.

 

Съдържанието на изградените книжни фондове е съобразено с учебните програми на студентите и научните изследвания на докторанти, научни сътрудници и преподаватели. Обхванати са издания, свързани с направленията, по които се обучават студентите в Университета – природно, хуманитарно и обществено. В състава на общия фонд влизат добре уредени фондове по Математика и естест¬вени науки, Философия, Изкуство, Езикознание, Литературознание, История, География, Педагогика, Методика и Психология. Библиотеката разполага с обособен фонд „Старопечатни книги“ с около 600 тома.

 

Библиотеката е партньор в консорциум от 6 университетски библиотеки от Североизточна България, които след спечелен проект към Световната банка и МОН през 2002 г. изградиха обща академична библиотечно-информационна мрежа с общ своден електронен каталог за координирано ползване на информационни ресурси, достъпен чрез общ WEB-портал, което доведе до осъществяването на поръчки по МЗС чрез Интернет. Библиотеката си е поставила за цел да работи върху повишаването на културата на ползване на научно-информационните ресурси. Като участник в още два библиотечни консорциума библиотеката абонира вече пета година бази данни EBSCO и PROQUEST. Като член на “Асоциацията на университетските библиотеки в България” предстои споделено ползване чрез облекчен абонамент на едни от най-добрите бази данни в света: ISI Web of Knowledge.

 

Библиотеката поддържа връзка с други библиотеки в страната и чужбина в следните направления: Междубиблиотечно заемане и Междубиблиотечен книгообмен.

 

Компютърни връзки с базата данни на библиотеката имат всички факултети на Университета. Потенциални потребители са всички, имащи достъп до вътрешната мрежа и чрез Интернет. Работата в централната и филиални библиотеки се осъществява от висококвалифициран библиотечен персонал.